Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
print

ÜF projekt nr. 2.1.0101.09-0021                                                                            
“Koeru aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine”.
 


Projekti teostajaks on AS Koeru Kommunaal. Abikõlblikkuse periood on alates 22. jaanuar 2009 kuni 31. juuli 2014. a.

Koeru alevik asub samaaegselt Peipsi alamvesikonnas kui ka Pandivere alamvesikonnas. Veevarustusprobleemid on Koeru alevikus sarnased nagu kõikidel piirkonna omavalitsustel – peamine on süsteemide amortiseerumine, mistõttu praktiliselt kogu veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem vajavad uuendamist. Veetrasside kaod on hetkel hinnanguliselt 11%, infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi 37%. 2007. aastal oli 30%.Koeru aleviku elanikest ilma ühiskanalisatsioonita ning 28% elanikest ilma ühisveevärgita.

Vastavalt Euroopa Liidu joogivee direktiivile ning asulareovee direktiivile on vaja Koerus 2007. aasta lõpuks tagada kvaliteetse joogivee kättesaadavus ning 2010. aastalõpuks tagada asulareovee puhastamine. Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning hoidmiseks on kavas rekonstrueerida amortiseerunud torustikud, pumplad, reoveepuhasti ning puurkaev-pumplad, samuti haarata teenusega seni katmata asula osad, mille tagajärjel suureneb elanike kaetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 94%-ni.
Koeru aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning kahe pumbamaja ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks 21.01.2010. a väljakuulutatud riigihanke võitis konsortsium Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ ja Water Ser SIA. Lepingu raames jõuti valmis aleviku trasside projekteerimistöödega, kuid töövõtja ei suutnud täita võetud kohustusi trasside, pumbamajade ega reoveepuhasti ehitamise osas.
Uus riigihange Koeru aleviku veevärgi- ja kanalisatsioonitrasside ehituseks kuulutati välja 25.08.2011. a. Parimaks tunnistati AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus ühispakkumus. Ehitajad olid tublid ja juba 26.06.2012. a anti valmisehitatud vee- ja kanalisatsioonitrassid üle tellijale.
Seisuga 30.09.2014 on Koeru aleviku elanike ja asutuste poolt esitatud 102 avaldust Koeru aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Ligi 80-l tarbijal ehitustööd lõpetatud ning nad saavad kasutada ühisveevärgi teenust.

Koeru aleviku reoveepuhasti ja veetöötlusjaamade rekonstrueerimise projektide koostamiseks väljakuulutatud hankele laekus tähtajaks 1.12.2011. a kolm pakkumust, milledest parimaks osutus konsortsiumi EA Reng AS ja MG Projekt OÜ pakkumus. 
Valminud projekti alusel kuulutati 29.05.2012. a välja riigihange Koeru aleviku reoveepuhasti ja veetöötlusjaamade rekonstrueerimiseks. Hange tuli kuulutada ebaõnnestunuks, kuna kõik pakkumused osutusid planeeritust kallimaks.
Uus riigihange Koeru aleviku reoveepuhasti ja Elamute pumbajaama  rekonstrueerimiseks kuulutati välja 5.10.2012. 
Koeru aleviku reoveepuhasti ehituse hanke võitjaks osutus konsortsium RTS Infraehitus OÜ ja Amitec Projekt OÜ, kellega sõlmiti ehitusleping 10. aprillil 2013. Ehitustööde käigus ilmnenud takistuste tõttu tuli teha mitmeid muudatusi projektis. Kokkuvõttes pikenes ehitusaeg ning kallinesid ka ehitustööd. Reoveepuhasti ehitustööd lõpetati 2014. aasta mais. Uus reoveepuhasti on töökindlam ning suudab tagada parema kvaliteediga reovee puhastuse.
 
Elamute pumbajaama rekonstrueerimiseks tegi tellijale soodsama pakkumise Wesico Projekt OÜ, kellega sõlmiti leping 28. märtsil 2013.
Ehituse valmimise tähtaeg oli 3. märts 2014. Pumbamaja valmis tähtaegselt ning Koeru aleviku tarbijatele antav vesi on nüüd tunduvalt parema kvaliteediga. 

Sama projekti raames 26.10.2012. a väljakuulutatud hange traktori ja vaakumtsisterni ostuks nurjus. Uus hange kuulutati välja 2. jaanuaril 2013 ja selle võitja Sike Agri OÜ andis Koeru Kommunaalile 3. mail 2013 üle traktori ja vaakumtsisterni. 

Projekti kogumaksumuseks jäi 3 003 977 €. Sellest 2 198 746 € oli toetus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning 472 381 € Koeru Vallavalitsuselt. Ülejäänud summa tasus AS Koeru Kommunaal.